Wat kost het u?

Wij informeren U vooraf over de financiële gevolgen van uw zaak. Er wordt een raming gemaakt van de te verwachten kosten en erelonen. De tijdsbesteding is daarbij de doorslaggevende factor.

We hanteren een basisuurtarief. Daarop zijn, in overleg, vele variaties mogelijk. We informeren U tijdig en voor zover mogelijk, over extra kosten als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen of als er, onverwachts, bijkomend werk moet worden geleverd. Opdat U uw betalingen beter zou kunnen spreiden, werken wij met provisies. Die betaalt U naarmate uw zaak vordert. Onze kostprijs bestaat uit het ereloon voor de door onze advocaten geleverde prestaties plus de gemaakte kosten.

Een uurtarief van 125 euro (excl. BTW) wordt aangerekend voor Isabel De Groote, Nele Matthys en Sofie De Nijs. Voor de andere medewerkers van ons kantoor bedraagt het ereloon 100 euro (excl. BTW) per uur. Aard van de zaak, snelheid waarmee dient ingegrepen en het resultaat kunnen dat bedrag wijzigen. Wij houden daarenboven rekening met uw financiële draagkracht. Het basistarief wordt u aldus voorlopig aangerekend tijdens het verloop van de zaak. Bij de beëindiging kan een aanpassing worden gedaan rekening houdende met bovenvermelde factoren, hetzij dat het uurtarief wordt aangepast volgens de gebruikelijke correctiecoëfficiënten, hetzij in de vorm van een premie (begroot als een forfaitair bedrag of berekend als een percentage).

De aan U doorgerekende kosten omvatten zowel de algemene kosten (secretariaat, bibliotheek, gebouw, aansluiting op juridische databanken, informatica en communicatie-infrastructuren) als de dossiergebonden kosten, zowel intern (briefwisseling, e-mail, faxberichten) als extern (deurwaarderskosten, rolrechten). Onze kantoorkosten worden als volgt in rekening gebracht:

aanleg dossier 19,00 euro (excl. BTW)
kost + redactie brieven en e-mail 15,75 euro/stuk (excl. BTW)
administratie en boekhoudkundige kosten afhankelijk van het dossier 12,50 à 62,00 euro (excl. BTW)
telefoon, faxen, kopieën 10 % van de secretariaatskosten (excl. BTW)
verplaatsingskosten (geen kosten voor verplaatsingen binnen het Gentse arrondissement) 0,65 euro per kilometer (excl. BTW)
algemene dossierkosten afhankelijk van het dossier 19 à 50 euro/jaar (excl. BTW)

Deze basistarieven staan andere tarieven niet in de weg, vooral niet naar ondernemers toe. We hebben een pak ervaring en op basis daarvan kan een raamakkoord met aangepaste tarieven worden gesloten. Flexibiliteit is bij ons meer dan een modewoord.